Huishoudelijk Reglement

H U I S H O U D E L IJ K   R E G L E M E N T

Artikel 1:        Deelname aan activiteiten

Deelname aan proeverijen en andere activiteiten van de vereniging staat open voor:

 1. leden
 2. introducé(e)s
 3. geïnteresseerden
 4. vrienden

Introducé(e)s zijn deelnemers op uitnodiging van een lid en in het bijzijn van een lid.

Geïnteresseerden zijn deelnemers die willen kennismaken om te kunnen beslissen over een eventueel lidmaatschap. Ze worden geacht na 3 keer te hebben deelgenomen te beslissen over het lidmaatschap.

Vrienden zijn personen met een bijzondere band met de vereniging en om die reden op de hoogte gehouden van of uitgenodigd worden voor bepaalde activiteiten. Het bestuur beslist wie als vrienden gekwalificeerd worden, en voor welke activiteiten dat is.

Artikel 2:        Aanmelding voor proeverijen

Een lid worden geacht aan de proeverijen deel te nemen en de deelnamekosten verschuldigd te zijn, tenzij minimaal 3 dagen tevoren een afmelding bij de secretaris gedaan is.

Deelname van andere personen dient minimaal 3 dagen tevoren te worden aangemeld bij de secretaris.

Indien de belangstelling voor een activiteit groter is dan het aantal beschikbare plaatsen, vindt toewijzing plaats in volgorde van de categorieën a. t/m d. en daarbinnen de volgorde van aanmelding.

Artikel 3:        Presentatie proeverijen

Als een proeverij gepresenteerd wordt door een niet-lid van de vereniging, is deze geen deelnamekosten verschuldigd, en ontvangt  hij/zij een fles wijn (of een andere drank) als dank.

Als een lid een proeverij presenteert, betaalt deze de kosten van deelname, en ontvangt een goede fles als dank.

Artikel 4:        Niveaus en versierselen

Om uitdrukking te geven aan het doel bij te dragen aan de theoretische en praktische kennis van wijn, worden 5 niveaus van deskundigheid onderscheiden met bijbehorende tekenen.

De niveaus zijn:

 1. gewoon lid
 2. geïntroniseerd lid – wijnproever          blauw draaglint
 3. gezel                    – wijnproever          één balkje op het lint
 4. meester                – wijnproever          twee balkjes op het lint
 5. grootmeester        – wijnproever          gekruiste balkjes op het lint

Een lid kan na een jaar regelmatig de proeverijen te hebben bezocht, op zijn verzoek worden geïntroniseerd, en ontvangt dan een blauw draaglint van het Gilde.

Voor het behalen van de overige graden gelden de exameneisen van het landelijke NWG.

Artikel 5:      Ereleden

De vereniging kent twee vormen van erelidmaatschap:

 1. erelid, een persoon die zich gedurende lange tijd bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de vereniging of het instandhouden van de wijntraditie; het bijbehorende ereteken is een gouden draagspeld;
 2. lid van verdienste, een persoon die zich meer dan gewoon verdienstelijk heeft gemaakt voor de vereniging; het bijbehorende ereteken is een zilveren draagspeld.

Artikel 6:      Onvoorziene omstandigheden

In die gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet beslist het bestuur.

Artikel 7:      Wijziging van het huishoudelijk reglement

Voor wijziging van het huishoudelijk reglement gelden dezelfde regels als voor wijziging van de statuten met dien verstande, dat een gewone meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen volstaat.

Aldus vastgesteld door de algemene ledenvergadering in haar bijeenkomst van 29 november 2007 te Zeist.